Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Santa’s Office B.V., nader te noemen “leverancier”, gevestigd te (6641 SE) Beuningen, Aalsterveld 70.

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen van zaken door de leverancier, tenzij leverancier schriftelijk heeft bevestigd dat haar algemene voorwaarden niet op offertes van en/of overeenkomsten met haar van toepassing zijn.
1.2. De algemene voorwaarden van afnemers of mogelijke afnemers van leverancier, dan wel van derden zijn nimmer van toepassing op offertes van en/of overeen-komsten met leverancier, tenzij leverancier die algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
1.3. Afnemer is zich ervan bewust dat zich ten aanzien van de leveringen door leverancier onvoorziene situaties kunnen voordoen waardoor er vertraging kan ontstaan in de leveranties. Deze onvoorziene situaties kunnen volgen uit het feit dat meerdere bedrijven betrokken zijn bij de productie en assemblage van de te leveren zaken.
1.4. Afnemers zijn zich ervan bewust dat het van belang is dat zij tijdig bestellingen plaatsen ten aanzien van de door leverancier te leveren zaken, zeker in het hoogseizoen. Afnemers zijn zich voorts bewust van het feit dat door leverancier te leveren producten aan breuk onderhevig kunnen zijn. Gelet op de aard van het product en ondanks het feit dat leverancier de grootst mogelijke zorg besteedt aan de verpakking van de producten.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1. Elke van de leverancier uitgegane aanbieding, elk advies en/of elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij leverancier schriftelijk heeft vermeld dat de aanbieding, het advies of de prijsopgave niet vrijblijvend is.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst met leverancier komt tot stand door ondertekening door de afnemer van de door leverancier opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door de afnemer van een aanbod van leverancier, dan wel door de schriftelijke vastlegging door leverancier van met afnemer gemaakte afspraken.
3.2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. De leverancier is gerechtigd vóór c.q. bij de totstandkoming van de overeenkomst nadere zekerheid van de afnemer te verlangen in verband met de nakoming van diens betalingsverplichtingen uit de met leverancier te sluiten overeenkomst. Voorzover een nadere zekerheid door de leverancier van afnemer is verlangd, wordt de levertijd opgeschort tot het tijdstip dat de verlangde zekerheid door afnemer aan leverancier is verstrekt.

3.4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de leverancier tot drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat de koper/opdrachtgever in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Levering en overgang van risico

4.1. Levertijden van leverancier worden steeds bij benadering aangegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.
4.2. Het risico ten aanzien van te leveren zaken die leverancier buiten Nederland inkoopt gaat over op afnemer op het tijdstip waarop de zaken de Nederlandse grens passeren. Het risico ten aanzien van door leverancier in Nederland geproduceerde of gekochte zaken gaat over op afnemer op het tijdstip van levering.
4.3. Tenzij anderszins overeen gekomen vindt levering plaats op het tijdstip dat leverancier de te leveren zaken aflevert bij afnemer. Tenzij anderszins overeen gekomen neemt leverancier op zich de zaken franco naar het door afnemer opgegeven adres te vervoeren. Transport vindt steeds plaats voor risico van afnemer, ook indien tegenover de vervoerder een andersluidende verklaring is afgegeven.
4.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst. De afnemer is verplicht de producten in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade als gevolg van overschrijding van opgegeven leveringstermijnen, tenzij deze overschrijding is te wijten aan grove schuld van de leverancier.
4.5. Producten, ook die waaromtrent is overeengekomen dat de afname en levering in gedeelten zal geschieden, moeten tenzij anders is bepaald, binnen drie maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, geheel zijn afgenomen. Na het verstrijken van deze termijn van drie maanden en na ingebrekestelling, is de leverancier gerechtigd:
– (resterende) producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan;
– de overeenkomst voor wat betreft de niet door de afnemer afgenomen producten te ontbinden, zulks zonder dat de leverancier tot enige schade-vergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
4.6. Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot de levertijd bepaalde, wordt de levertijd van leverancier verlengd met de duur van de vertraging, die aan de zijde van de afnemer ontstaat, ten gevolge van niet voldoening door de afnemer aan verplichtingen uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten.

Artikel 5 Overmacht

5.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schade-vergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, import- of handelsverboden, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie en waterschade, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers of overige bij de leveranciers van leverancier gelegen omstandigheden die veroorzaken dat leverancier niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens afnemer kan voldoen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het in artikel 4 leden 2 en 3 gestelde, gaat de eigendom van de producten eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de leverancier uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan.
Voorzover zich een omstandigheid voordoet als vermeld in artikel 7.5., is leverancier gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van leverancier zijn gebleven, op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voorzover leverancier de zaak of zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaak of zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan.
Voorzover een derde beslag legt op zaken, waarvan de eigendom nog niet op de afnemer is overgegaan, zal de afnemer leverancier van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De afnemer is aansprakelijk voor alle kosten, welke leverancier dient te maken ter zekerstelling van haar eigendommen.
Zolang de eigendom van de door leverancier verkochte zaken nog niet is overgegaan op afnemer, is de afnemer verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang de eigendom nog niet op afnemer is overgegaan, is hij gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. Afnemer is gehouden op eerste verzoek van leverancier de polis ter inzage aan leverancier te verstrekken. Zodra de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, zijn de producten niet door de leverancier verzekerd.

Artikel 7 Betaling

7.1. Onverminderd hetgeen in lid 2 vermeld en tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, luiden de betalingscondities van de leverancier:
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum netto.
7.2. De leverancier is gerechtigd te bepalen dat onder rembours zal worden geleverd. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft de producten onder rembours af te nemen, is artikel 4.6. van overeenkomstige toepassing. Voor mogelijke schade aan leverancier vanwege het feit dat afnemer niet kan betalen op het tijdstip, waarop de leverancier de spullen brengt, is afnemer aansprakelijk.
7.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de leverancier aangegeven c.q. aan te geven wijze.
7.4. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum dat het verzuim intreedt is afnemer aan leverancier contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand te gelden heeft. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de hoofdsom bedragen met een minimum van Æ’ 750,00. Betalingen strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de hoofdsom. Betaling op de hoofdsom wordt in eerste instantie op de oudste factuur afgeboekt.
7.5. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voorvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, hij of zij wordt toegelaten tot de WSNP, is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 8 Reclames

De afnemer is gehouden de producten onmiddellijk na aankomst op het bedrijf van afnemer te keuren. Manco’s of transportschade dienen binnen twee dagen na ontvangst aan de leverancier te worden gemeld. Voorzover manco’s niet binnen twee dagen na aankomst op het bedrijf van afnemer aan leverancier zijn gemeld, wordt afnemer geacht de producten te hebben geaccepteerd. Voorzover afnemer binnen twee dagen na aankomst van de zaken op het bedrijf, de zaken doorlevert, wordt de hiervoor vermelde termijn van twee dagen bekort tot het aantal dagen voorafgaand aan de levering door afnemer aan diens afnemer.
Een reclame kan nimmer aanleiding zijn, ook niet wanneer deze tijdig is ingediend, tot opschorting van de betalingsverplichting van de afnemer. Leverancier heeft direct na een reclame het recht de geleverde zaken te controleren. Nadat de controle heeft plaatsgevonden zal tussen leverancier en afnemer overleg plaatsvinden over de vraag of de producten teruggenomen en vervangen zullen worden danwel of deze door afnemer vernietigd zullen worden. Producten, welke worden vervangen, worden in rekening gebracht tenzij het gereclameerde product reeds door de leverancier retour ontvangen is. Retourzending dient binnen 10 dagen na terechte reclame plaats te vinden, waarna tot creditering zal worden overgegaan, tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen.
Producten worden slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier geretourneerd. Slechts indien aan deze eisen is voldaan, zal de leverancier de kosten van retourzending voor zijn rekening nemen.

Artikel 9 Verzekering

Eventuele verzekering geschiedt steeds voor rekening van de afnemer.

Artikel 10 Garantie

10.1. De leverancier garandeert dat geleverde producten doelmatig en op de juiste wijze in verband met haar gebruiksdoel vervaardigd zijn. Leverancier staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door leverancier geleverde zaken.

Producten of onderdelen hiervan, die aanwijsbare fabricagefouten mochten vertonen, worden kosteloos vervangen. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
– De niet-inachtneming van gebruiksvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
– Normale slijtage die gelet op de aard van de producten kan optreden.
– Verwerking van de producten.
10.2. De garantie komt te vervallen, wanneer afnemer of een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier reparaties of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen, voor zover de wet deze beperking toelaat. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik van de geleverde producten.
11.2. Als aanvullende beperking van aansprakelijkheid geldt dat de leverancier slechts aansprakelijk gesteld kan worden voor schade geleden door de afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van grove schuld van de leverancier, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moet in acht worden genomen, dat niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en andere indirecte schade.
11.3. Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade vanwege bedrijfsstoring, derving van inkomsten, door welke oorzaak ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door haar ingeschakelde derden, waaronder, maar niet beperkt tot transporteurs, behoudens opzet of grove schuld van deze derden.
11.4. Naast de hiervoor vermelde schadebeperkende maatregelen zal de door leverancier te vergoeden schade voorts beperkt worden tot maximaal de hoogte van het bedrag, waartegen afnemer van leverancier producten heeft gekocht.
11.5. De afnemer is gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten. Afnemer draagt het risico voor schade aan zaken of personen veroorzaakt door een omstandigheid samenhangend met het gebruik van de te leveren zaken waarvoor afnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen schriftelijke waarschuwings-instructies aan leverancier heeft verstrekt.

Artikel 12 Rechten van industriële eigendom en auteursrechten

12.1. Leverancier behoudt de rechten van industriële eigendom en de auteursrechten op alle door haar geproduceerde en verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en eventuele matrijzen.
12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier moge de hiervoor vermelde rechten en voortbrengselen niet zonder schriftelijke toestemming van leverancier door afnemer worden nagemaakt, gekopieerd of aan derden worden getoond, ongeacht of leverancier voor het realiseren van deze rechten of voortbrengselen kosten bij de afnemer in rekening heeft gebracht.
12.3.Door leverancier of in opdracht van leverancier door derden vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en matrijzen blijven steeds eigendom van leverancier ook wanneer afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk heeft betaald.

Artikel 13 Geschillen

13.1. Op alle door de leverancier gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het recht van andere staten, het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2. Bij uitsluiting bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is de Arrondissements-rechtbank te Zutphen, het voorgaande evenwel onverminderd het recht van leverancier om de rechter van de woonplaats van de afnemer te adiëren en uitgezonderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Artikel 14 Nietigheid van een bepaling

14.1. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling in de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden doet niet af aan de geldigheid en toepasselijkheid van deze voorwaarden als geheel.
14.2. De nietige bepaling of het nietige deel van de bepaling wordt geacht omgezet te zijn in een bepaling die zoveel als mogelijk strookt met de strekking van de nietige bepaling.